Get Adobe Flash player


We gaan weer verder...Van 'PAROCHIEFEDERATIE' naar 'PASTORALE EENHEID'

Beste bezoeker,

Na een intense en lange voorbereidingstijd, werden we op 27 november 2015, door onze bisschop Mgr. Johan Bonny gedecreteerd (benoemd) als 'Pastorale Eenheid Elia - Brecht-Wuustwezel.

En tijdens een plechtige viering werd op 29 november 2015 het nieuwe beleidsteam aangesteld.

Sommigen zullen misschien denken: "What's in a name?"

Maar toch betekent deze stap veel meer dan een naamsverandering voor hetzelfde 'pakje'.

Ook het ‘pakje’ zal met een wat andere inhoud ook een andere vorm krijgen.

Hieronder proberen we de belangrijkste veranderingen op een rijtje te zetten.


"Verbondenheid" door Gerry Kastein

De ‘Pastorale Eenheid’ als netwerk van parochiekernen en geloofskernen

Als Parochiefederatie spraken we over onze 9 parochies, bestaande uit 11 plaatselijke gemeenschappen.

De nieuwe Pastorale Eenheid vormt een netwerk, bestaande uit deze 11 plaatselijke parochiekernen, maar uitgebreid met de verschillende geloofskernen zoals de scholen, zorgcentra, kloosters, k-verenigingen en zoveel andere groepen die vanuit de christelijke inspiratie vormgeven aan gelovig samenleven. De pastorale zorg, de netwerking en het beleid die daaraan verbonden zijn, liggen in handen van het ‘Beleidsteam’ van de Pastorale Eenheid.


De ‘zondagskerk'

De beleidstekst van het bisdom stelt dat er in elke Pastorale Eenheid in tenminste één kerk op zondag een eucharistieviering zal worden verzekerd voor de gehele Pastorale Eenheid.

Maar omdat onze nieuwe Pastorale Eenheid zich uitstrekt over groot-Brecht en groot-Wuustwezel, stelden wij aan de bisschop twee zondagskerken voor.

Daarbij viel onze keuze, na overleg met alle parochiekernen, op de kerk van Wuustwezel-Sterbos en de kerk van Overbroek, onze huidige ‘Projectkerken’. Uiteraard blijven ook de kerken in iedere parochiekern open voor het samen beleven van vreugde en verdriet.

Sedert 2015 bieden wij dan ook – naast onze Projectvieringen – iedere zaterdag een eucharistie aan in Wuustwezel-Sterbos en iedere zondag in Overbroek.

In de overige kerken wordt er – naargelang de beschikbaarheid van priester-pastors – gevierd ofwel In woord- en communiedienst ofwel in eucharistieviering.

 “Zolang de mogelijkheid bestaat”

In reclamefolders lees je soms: “zolang de voorraad strekt”. Wat betreft het ruime aanbod van de huidige parochies aan doopvieringen, eerste communie, vormsel, vieringen tijdens de week, enz., zou je deze slogan kunnen omvormen tot: “zolang de mogelijkheid bestaat”.

Alles wat onze huidige parochiekernen aanbieden wordt momenteel (grotendeels) door deze parochiekernen zelf gedragen. Vraag is hoelang deze plaatselijke parochiekernen nog kunnen rekenen op voldoende vrijwilligers en mogelijkheden in het algemeen om dit alles te kunnen blijven doen.

Daar waar in de toekomst een bepaald aanbod voor een plaatselijke parochiekern niet meer haalbaar is, zal het beleid van de Pastorale Eenheid samen met de plaatselijke kerngroep naar een oplossing zoeken.

Het is daarbij dus zeker niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld doopvieringen nog meer gecentraliseerd zullen worden en enkele plaatselijke parochiekernen de voorbereiding van de eerste communie en/of het vormsel samen zullen aanpakken.

Hoe dan ook zullen plaatselijke werkgroepen daarbij kunnen rekenen op de nieuw gevormde werkgroepen op het niveau van de Pastorale Eenheid.

"Drie Eenheid" van Cora Postema

Het nieuwe beleid

Het nieuwe beleidsorgaan, het ‘Beleidsteam’ van de Pastorale Eenheid – dat het voormalige Federatieteam heeft vervangen – bestaat uit vijf personen die de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de verkondiging, de liturgie, de financiën, de diaconie en de gemeenschapsopbouw. Deze laatste verantwoordelijkheid wordt opgenomen door de moderator, de bruggenbouwer die met het team zorg draagt voor het geheel.


De nieuwe werkgroepen

De vijf sectorverantwoordelijken kunnen rekenen op hun werkgroep.

Momenteel werden er reeds enkele nieuwe werkgroepen (op het niveau van verkondiging en communicatie) boven de doopvont gehouden, maar ook binnen de andere sectoren wordt gewerkt aan de samenstelling van de nodige werkgroepen.

Het centrale secretariaat

In een Pastorale Eenheid beschikt men ook over een ‘centraal secretariaat’, waar de administratie van de volledige Pastorale Eenheid haar onderdak heeft en van waaruit tevens de praktische coördinatie van de Pastorale Eenheid gebeurt.

Reeds in 2003 gingen in onze voormalige parochiefederatie de deuren van ‘Den Bries’ open en gebeurt een flinke brok administratie én de volledige praktische coördinatie reeds vanuit dit centraal secretariaat.

'Den Bries' (03/313.93.82) zal dus alleen maar aan belang winnen.


De plaatselijke kerngroepen en aanspreekpunten

Een plaatselijke kerngroep en het aanspreekpunt zullen – in navolging van het vroegere parochieteam en de plaatselijk contactpersoon – de zorg voor de plaatselijke parochiekern blijven behartigen en netwerking zoeken met de plaatselijke geloofskernen. We blijven deze mensen dankbaar in ere houden en bemoedigen.